Buscar
     
 

Ciutadans 
Activitat infrastructures comunes
Activitat permanent innòcua
Activitat permanent major
Activitat permanent menor
Alta com a creditor o modificació de dades bancàries
Alta domiciliació bancària
Alta impost de vehicles de tracció mecànica TRÀMIT ON LINE
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Autorització de representació
Baixa domiciliació bancària
Bonificació 75% IVTM per a vehicles de més de 25 anys
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtes
Bonificació de l' I.B.I per família nombrosa
Bonificació de plusvàlues
Bonificació del I.B.I. per a habitatges de protecció oficial
Canvi de domicili
Certificat d'empadronament
Certificat de convivència
Certificat de signes externs
Certificat de viatge
Certificat per cèdula de carència
Certificat urbanístic
Comunicació d'inici d'obres per activitat (segons llei 7/2013) - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació de manteniment de façanes - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació prèvia d'inici d'obres - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'un activitat
Consulta de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Consulta i pagament de multes
Consulta les teves queixes i suggeriments
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGT
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històrics
Exempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitat
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Fraccionaments / ajornaments
Full de reclamacions i suggeriments de l'Oficina de Recaptació
Guals
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Inscripció padró d'habitants
Instal·lació de rètols i tendals
Instància genèrica
Llicència d'activitat integrada permanent major, amb permís d'instal·lació (amb tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'activitat integrada permanent menor, amb permís d'instal·lació (tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'armes
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de finques
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Ocupació via pública
Pagament de deutes
Permís d'instal·lació i obres
Presentació declaració IIVTNU (plusvàlua) per tràmit Registre Propietat
Pròrroga i renovació de llicència d'obres
Reducció de la taxa d’aigua per pernoctar més de quatre persones al mateix domicili
Reducció de taxes d'aigua
Sistema especial de pagament Impost de béns immobles
Sistema especial de pagament Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)
Suscripció d'avisos sms/correu electrònic
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar