Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit  
2.Donar compte de Decret d'Alcaldia de revocació de Decret d'Alcaldia de delegació de competències 
3.Encomana de gestió de serveis informàtics a SILME, SA (Exp. E04342016000001) 
4.Addenda al contracte de serveis d'aigua i sanejament (Exp. E03192016000002) 
5.Modificació de l'ordenança núm. 14 reguladora de la taxa de prestació del servei municipal d'aigües potables, nous subministraments i expansió de les xarxes (Exp. E03192016000002) 
6.Modificació de la Relació de llocs de feina de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG2216CT0015) 
7.Precs i preguntes 

Tornar