Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificacions de crèdit 
3.Modificació de l'acord de Ple de data 28.07.2016, sobre assumpció per l'Ajuntament del patrimoni empresarial de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Maó, SL, en liquidació, per dissolució d'aquesta (Exp. SG1016CC0032) 
4.Expedient de Pressupost municipal per a l'exercici 2017 (Exp. SG4016PT2017) 
5.Revisió de tarifes d'aigua des Canutells (Exp. SG4014JC0057) 
6.Projecte de rehabilitació de pati interior i façanes nord-est i nord-oest del conjunt edificat del Claustre del Carme (Exp. CM2716CS0016) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació al camp de futbol de La Unió (Exp. SG3216MC0030) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació als horaris comercials (Exp. SG3216MC0031) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a Protecció Civil (Exp. SG3216MC0032) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a un local per a la Banda de Música de Maó (Exp. SG3216MC0033) 
11.Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó, Partit Socialista, Partit Popular i Ciudadanos de Menorca en relació a un pacte social contra les violències masclistes (Exp. SG3216MC0034) 
12.Precs i preguntes 

Tornar