Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte al Ple de l'Informe de la Intervenció Municipal de data 22 de setembre de 2016, en relació a les resolucions adoptades per la presidenta de la corporació contràries a les objeccions fiscals efectuades, exercici 2015 (Exp. SG4416TC0126) 
3.Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles (Exp. E0319/2016/000001) 
4.Conveni de col·laboració entre la CAIB, el CIM i els ajuntaments de Menorca per al desenvolupament d'un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les illes Balears (Exp. CM1416MA0038) 
5.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa al futur del Conservatori Oficial de Música i Dansa de Menorca (Exp. SG3216MC0027) 
6.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa el futur del Consorci del Penya-segat del Port de Maó. (Exp. SG3216MC0028) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la instal·lació d'un ascensor a ses Voltes (Exp. SG3216MC0029) 
8.Precs i preguntes 

Tornar