Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Bonificació ICIO a IB-Salut (Exp. SG4216SH0002) 
4.Bonificació ICIO Bisbat de Menorca (Exp. SG4216SH0011) 
5.Modificació de l'ordenança reguladora de les normes particulars relatives a la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions. Aprovació inicial (Exp. SG8015X80023) 
6.Modificació de l'ordenança reguladora dels horaris d'establiments d'oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives. Aprovació inicial (Exp. SG8016X80005) 
7.Aprovació definitiva Protocols de les festes del Terme Municipal de Maó (Exp. SP2416CU0020) 
8.Rectificació Inventari Municipal, exercici 2015 (Exp. SG3616IV0001) 
9.Festes Locals 2017 (Exp. SG3216AV0003) 
10.Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la convocatòria de cursos per a la Policia Local per part de l'EBAP (Exp. SG3216MC0021) 
11.Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la il·luminació del Camí de Trepucó (Exp. 3216MC0022) 
12.Precs i preguntes  

Tornar