Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de l'Informe anual de morositat exigit per l'article 12 de la Llei 25/2013 de factura electrònica i creació del registre comptable de factures sobre el funcionament de la factura electrónica-Face (Exp. SG4416TC0074) 
3.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
4.Cinquena pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i l'Institut de l'Habitatge, Infrastructura i Equipament de la Defensa en relació amb la parcel·la situada al C/Vassallo, 28 bis, del terme municipal de Maó (Exp. CM2110CO0001) 
5.Expedient de delimitació (atermenament) administrativa entre la parcel·la 14 (finca registral núm. 12.299) del carrer Cala Ratolí, i el tram de vial municipal denominat carrer de Cala Ratolí amb el que confronta, del sector Sant Antoni, del terme municipal de Maó-Mahón (Exp. CM2114SV0017) 
6.Modificació dels Estatuts de l'Associació Leader Illa de Menorca (Exp. CM1416MA0050) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'atorgament de llicències a zones sense xarxa clavegueram (Exp. SG3216MC0017) 
8.Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'obertura d'una connexió entre el pati de l'ermita de Gràcia i el crematori (Exp. SG3216MC0018).  
9.Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny de 2016. 
10.Precs i preguntes 

Tornar