Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 24-11-2015, relatiu a les resolucions adoptades per la presidenta de la corporació, contràries a les discrepàncies fiscals efectuades; exercici 2014 (Exp.SG4415TC0196) 
4.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Sínia la Plana, CB, segons art. 4.7.c de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0111) 
5.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Casal Català de Menorca, segons art. 4.7.b de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0114) 
6.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Club de Tenis Mahón, segons art. 4.7.a de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0108) 
7.Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG4215MA0001) 
8.Pressupost 2016 (SG4015PT2016) 
9.Pla d'inversions 2016-2017 de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, concessionària del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó. Aprovació (CM1515MA0008) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a fiançar la unitat de defensa de les llibertats i en lluita contra el terrorisme (SG3215MC0027) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP per a la defensa de l'estat de dret i la cohesió d'Espanya (SG3215MC0028) 
12.Precs i preguntes 

Documents adjunts


Tornar