Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de decrets d'Alcaldia de nomenament de representants municipals a diferents òrgans 
4.Rendició de comptes 2014 (SG4115RC2014) 
5.Pla economicofinancer de l'Ajuntament de Maó-Mahón. Aprovació (Exp. SG4015JC0373) 
6.Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles (Exp. SG4215MA0001) 
7.Encomanda de gestió a l'empresa Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA dels treballs de manteniment integral de tots els programes informàtics d'ús corporatiu de l'Ajuntament de Maó-Mahón (Exp. SG2115VA0007) 
8.Creació del Consell Municipal de Barris i aprovació del Reglament orgànic que el regula (CM1315CB0001) 
9.Sol·licitud de delegació de competències en matèria de creació, manteniment i gestió d'escoles de primer cicle d'educació infantil, arran de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Exp. SG3615DC0001) 
10.Sol·licitud de delegació de competències en matèria d'educació (quant al finançament de les despeses imputables a la gestió dels centres públics de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, Escola de Persones d'Adultes i d'educació especial), arran de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Exp. SG3615DC0002) 
11.Contractació del servei de neteja d'edificis municipals i centres educatius, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i tràmit urgent (Exp. CM3115CS0002) 
12.Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2015, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i l'Àgencia Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, per dur a terme les obres de millora de les infraestructures de captació i subministrament d'aigua potable de Llucmaçanes (Exp. CM3114CC0001) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la reubicació de les aules de les Escoles Municipals al Claustre del Carme (Exp. SG3215MC0018) 
14.Proposta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE relativa a instar el Govern i el Parlament perquè adoptin les mesures necessàries per declarar el Mediterrani espanyol com zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i facin les actuacions necessàries per aturar les accions que, en matèria de prospeccions d'hidrocarburs, s'hagin iniciat (Exp. SG3215MC0019) 
15.Precs i preguntes 

Tornar