Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT

Qui ha de pagar l'impost

S'ha de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com plusvàlua, com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble o de la constitució de transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple, un usdefruit).

En el cas d'herència o donació, és la nova persona propietària qui ha de pagar l'impost.

En la resta de casos d'una propietat (pis, plaça d'aparcament, traster, casa, solar urbà, etc.) ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven, per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre ha estat propietària. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l’adquirent.

Terminis

El pagament s'ha de realitzar en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

Si es tracta d'herències, el termini és de sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any si així se sol·licita per escrit dins els sis primers mesos. La pròrroga s'entendrà concedida si, transcorregut un mes a partir de la petició, no hi ha una resolució que la denegui.

Data de transmissió o constitució de drets

És la data en la qual l'immoble canvia de propietat.

Si la transmissió és per defunció (herències o llegats) la data de transmissió és la data de la defunció. En la resta de casos, la data serà la del document públic que reflecteixi la transmissió (escriptura, data d’adjudicació judicial, data de l'acte d'ocupació, en els casos d'expropiació...).

Cal saber que els contractes i documents privats no tenen efectes davant l'Administració, excepte en aquests casos:

- Que el document hagi estat presentat o inscrit en un registre públic
- Lliurament del document a un funcionari públic per raó del seu ofici
- Defunció de qualsevol de les persones signants del document o contracte, excepte si eren representants legals

Quota

La quota a pagar està en funció del valor cadastral del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que el transmissor ha estat titular del dret que es transmet (calculant, com a màxim, vint anys). Per determinar l'import, és necessari multiplicar el valor cadastral del terreny pel nombre d'anys esmentats anteriorment i pel percentatge anual que s'indica a continuació, i al resultat s'ha d'aplicar el tipus impositiu, que és del 24%. Quan el període sigui inferior a un any, no tributa, perquè només es consideren anys complets.

Quadre de percentatges anuals per determinar l’increment

- Període d'1 fins a 5 anys: 2,6%
- Període de fins a 10 anys: 2,3%
- Període de fins a 15 anys: 2,2%
- Període de fins a 20 anys: 2,2%

Quan el terreny hagi estat adquirit, per la persona transmitent, en quotes o porcions de diferents dates, es consideraran tantes bases imposables com dates d'adquisició existeixin. La forma d'aplicació serà la següent:

- El valor de terreny anirà en proporció a la quota o fracció adquirida en cada data
-  S'aplicarà a cada una de les partsel percentatge d'increment que correspongui a cada període
- El valor del terreny consta en el rebut de l'Impost sobre béns immobles juntament amb la referència cadastral

No han de pagar

Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament, i les transmissions que es facin els cònjuges com a pagament dels seus havers comuns.

Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat o divorci matrimonial.

En la posterior transmissió dels terrenys que s’han descrit, es considera que no s'ha interromput el còmput dels anys, pel que fa al càlcul de la plusvàlua. Per exemple, uns cònjuges compren un habitatge l'any 1990 i es divorcien l'any 1995, i l'habitatge queda per a un dels cònjuges segons sentència judicial. Posteriorment (any 2000), aquest habitatge es ven, i la plusvàlua que s'ha de pagar és la referida al període comprès entre el 1990 i el 2000: no es té en compte la transmissió del 1995.

Exempcions

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:

- La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
- Les transmissions de béns que es trobin dins els perímetres delimitats com a conjunt historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert per la Llei 16/1.985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, sempre que les seves persones propietàries, o persones titulars de drets reals, acreditin haver executat en els darrers vint anys obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles, en una quantia superior al 50% del valor de transmissió declarat o comprovat. La sol·licitud es presentarà dins el termini previst a l’article 8 de la present ordenança reguladora. 

També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:

- L'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de la CAIB de caràcter anàleg.
- L’Ajuntament de Maó i les entitats locals integrades o en les quals s'integri, així com les seves entitats de dret públic d’anàleg caràcter al dels organismes autònoms de l’Estat.
- Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents.
- Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
- Els titulars de concessions administratives reversibles respecte dels terrenys afectes a les mateixes.
- La Creu Roja Espanyola.

Bonificacions

En el cas d'herències, si l'adquirent és el cònjuge o els descendents o ascendents per naturalesa o adopció:

Habitatge familiar

Poden sol·licitar una bonificació si es tracta de l'habitatge familiar del difunt; es considera com tal l’habitatge habitual del finat i de les persones que amb ell convisquin, com a mínim en els dos anys anteriors a la data de mort del causant. L'import de la bonificació serà del 95%.

Habitatge habitual de l’hereu

Es considera habitatge habitual de l’hereu aquell que, essent propietat del causant, es destini a residència habitual del nucli familiar de l’hereu. L'import de la bonificació serà del 50%

Perquè aquestes bonificació siguin definitives, l’adquirent haurà de mantenir el bé, en el seu patrimoni, durant els quatre anys següents a la mort del causant; només hi ha una excepció, que seria que l’adquirent morís dins aquest termini (en aquest cas, la bonificació seria definitiva, encara que només haguessin passat, per exemple, dos anys).

Immobles destinats a l’empresa familiar

Pel que fa a les transmissions de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, negoci professional o persona jurídica formada majoritàriament per socis de la mateixa família, podrà bonificar-se el 95% al cònjuge, descendents o ascendents per naturalesa o adopció i col·laterals del finat fins al tercer grau. Per poder gaudir d’aquesta bonificació és necessari que les persones esmentades continuïn la mateixa activitat del finat.

Perquè aquesta bonificació sigui definitiva, l’adquirent haurà de mantenir el bé, en el seu patrimoni, així com l'exercici de l'activitat durant els quatre anys següents a la mort del causant; només hi ha una excepció, que seria que l’adquirent morís dins aquest termini (en aquest cas, la bonificació seria definitiva, encara que només haguessin passat, per exemple, dos anys).

Aquestes bonificacions s’han de demanar en el termini establert per liquidar, sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any.

Si s'incompleixen els requisits, tant en el cas d'habitatge habitual, com en el de local afecte a activitat, a l'obligat tributari a qui s’ha bonificat l’impost se li practicarà la regularització per liquidar la quantitat que en el seu moment es va bonificar, i, per tant, va deixar d'ingressar, més els interessos de demora.

Vegeu l'ordenança fiscal 

Documentació

Escriptures, acta judicial, acta d'expropiació, etc. Es poden entregar presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana, per correu postal o per correu electrònic, a l’adreça gestio@ajmao.org.

Pagament

Per al pagament de la plusvàlua, l'Ajuntament de Maó utilitza preferentment el sistema d'autoliquidació. El document cobratori es remetrà a l’obligat per correu electrònic, a l’adreça facilitada, amb avís telefònic de recollida presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o amb notificació de la liquidació definitiva al domicili.

El pagament es por fer a qualsevol de les entitats col·laboradores relacionades a l’imprés o mitjançant targeta de crèdit a l'Oficina d’Atenció Ciutadana.

Col·laboració

L’Ajuntament de Maó té subscrit conveni amb la Direcció General del Cadastre per realitzar les gestions del canvi de titularitat, que sempre tindrà efectes el primer dia de l’exercici posterior a la transmissió.

Els notaris, a través de l’Agència Notarial de Certificació, ens fan arribar la majoria dels documents acreditatius dels actes, tot i que açò no eximeix de l'obligació d’aportar la documentació en els terminis establerts.