Buscar
     
 

Beneficis fiscals

L'objecte del present document és informar els contribuents sobre els beneficis fiscals més comuns en els impostos municipals.BONIFICACIONS VIGENTS EN LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ

 

IBI


Promotors i constructors
 

 
OBRA NOVA REHABILITACIÓ
VPO
Habitatge col·lectiu
Hab.unifam. i resta d'immobles
VPO
Hab. col·lectiu
Hab. unifam. i resta d'immob.
90%
70%
50%
90%
75%
60%

VPO i equiparables

 
OBRA NOVA REHABILITACIÓ
PROPIETAT
LLOGUER
PROPIETAT
LLOGUER
50 % -3 anys d'ençà qualif. VPO
50 % -3 anys d'ençà qualif. VPO
50 % -3 anys d'ençà qualif. VPO
50 % -3 anys d'ençà qualif. VPO
3 anys següents:
30%, 20%, 10%
50 % - 5 anys següents
3 anys següents:
40%, 30%, 20%
50 % -7 anys següents

Cooperatives agràries: bonificació del 95%

Titulars d’unitats familiars amb ingressos inferiors a 5,5 vegades el salari mínim i amb consideració de famílies nombroses. La bonificació s’aplicarà sobre els primers 40.000 euros de la base liquidable de l'habitatge habitual de la unitat familiar, segons el següent barem

 
Número membres UF
R.a. de la UF
<2’5 SMI
R.a. de la UF
<3’5 SMI
R.a. de la UF
<4’5 SMI
R.a. de la UF
<5’5 SMI
4 en UF monoparentals
50%
20%
10%
 0%
5
60%
40%
20%
10%
6
70%
50%
40%
20%
7
80%
60%
50%
30%
8 o més
90%
70%
60%
40%


I. DE CIRCULACIÓ

Vehicles elèctrics o mixtos: 75% de bonificació

Vehicles que utilitzin combustibles no derivats del petroli: 75% de bonificació

Vehicles històrics: bonificació del 100%


PLUSVÀLUES

Descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents o adoptants: bonificació en les transmissions que es realitzin a títol lucratiu per causa de mort:

 
Habitatge familiar 95%
Habitatge habitual de l’hereu  50%
Immobles destinats a l’empresa familiar 95%


IAE

Cooperatives protegides: bonificació del 95%

Inici d’activitat: bonificació del 50%, durant cinc anys
Creació de llocs de treball: en funció de quin sigui el percentatge d’increment mitjà de la plantilla, segons el quadre següent

 
Increment igual o superior al 10% Bonificació 10%
Increment igual o superior al 20% Bonificació 20%
Increment igual o superior al 30% Bonificació 30%
Increment igual o superior al 40% Bonificació 40%
Increment igual o superior al 50% Bonificació 50%

Mediambientals:
A. Els subjectes passius que establesquin un pla de transport per als seus empleats que tengui l’objecte de reduir el consum d’energia i les emissions de gasos causats pels desplaçaments al lloc de treball, fomentant l’ús de mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit, gaudiran d’una bonificació anual del 10%.
B. Els subjectes passius que utilitzin o produesquin energia a partir d'instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables (eòlica, solar o biomassa), o sistemes de cogeneració, gaudiran d’una bonificació anual del 20%.

Locals afectats per obres a la via pública:

 
Obres amb durada de 3 a 6 mesos 20%
Obres amb durada de 6 a 9 mesos 30%
Obres amb durada de 9 a 12 mesos 40%

 

ICIO

Construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal:

a. Rehabilitacions o reformes: Obres acollides al Pla nacional de l’habitatge; les incloses a l’Àrea de rehabilitació integrada de Maó i les acollides als programes de rehabilitació de la CAIB o als plans de millora de façanes:

 
Immobles inclosos en el Catàleg d’edificis protegits 95%
Resta d’immobles 90%
Obres als immobles inclosos en el Catàleg de protecció del patrimoni
arquitectònic
50%
La resta d'immobles situats a les zones 1 i 2 del PGOU 40%
Obres de rehabilitació o reforma als habitatges no inclosos en els apartats anteriors i que suposin una inversió de, almanco, el 50% del valor cadastral 30%

b. Entitats sense ànim de lucre: 95%.

c. Activitats econòmiques:

 
Trasllat d’indústries i magatzems comercials al Polígon Industrial 50%
Construccions de nova planta i ampliacions, per cada nou lloc de feina 10%

d. Habitatges en règim de lloguer: 95%.

e. Mediambientals:

 
Recollida i emmagatzemen d’aigües pluvials 95%
Eficiència energètica 95%

 
Habitatges de protecció oficial: bonificació del 50%.

Obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures: bonificació del 50%.

Incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum: bonificació del 95%.

Obres que afavoresquin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats: bonificació del 90%.


AIGUA I CLAVEGUERAM

Persones usuàries que formin part d’un nucli familiar que sigui beneficiari d'ajudes econòmiques individuals, temporals i d'emergència social: bonificació de 75%.

Persones usuàries als domicilis o locals dels quals pernoctin habitualment més de quatre persones: bonificació del 30%.

Habitatges que, per raons urbanístiques o legals, no tenguin comptador individualitzat: bonificació del 50%.

Instituts d’educació secundària i centres educatius concertats: bonificació del 50%.


ESCOLES MUNICIPALS DE CULTURA

Persones jubilades: 20% de bonificació.

Unitats familiars amb dues o més persones usuàries: 20% de bonificació.

Famílies nombroses: 20% de bonificació.

Persones usuàries del Carnet Jove: 10% de bonificació.


ESPORTS

Persones jubilades, desocupades, de promoció especial (esport femení, etc.), disminuïdes, tasques d'integració, etc.: bonificació del 90%.

Famílies amb tres o més fills/es, en els preus de jocs municipals i escoles d'estiu: bonificació del 25%.

Persones usuàries del Carnet Jove: bonificació del 10%.ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 
Ingressos de la
unitat familiar (IUF)
Bonificacions
Assistència Menjar
< 75% IPREM (*)
100%
100%
Del 75 fins al 82% IPREM
85%
85%
Del 82 fins al 100% IPREM
70%
70%
Del 100 fins al 125% IPREM
60%
60%
> 125%
35%
35%
(*) Indicador públic de renda d’efectes múltiples


DOMICILIACIONS BANCÀRIES DE REBUTS DE PADRÓ (excepte IAE)
Bonificació del 3% per a les persones que domiciliïn els rebuts.

 


 

Tornar
 
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar